CentraDraudze

Sieviesu kalposanas nodala

Sievietes kalpošanas nozīmīgumu labāk var izprast, vērtējot sievieti tā, kā uz to raugās Kristus. Caur sieviešu kalpošanu sieviete var tikt garīgi celta, stiprināta, iedvesmota un līdz ar to var tikt veicināts un bagātināts draudzes garīgais stāvoklis.

Sieviešu kalpošanas nodaļas mērķi:

- motivēt, izglītot, atbalstīt un iedrošināt adventistu draudzes sievietes kalpot;

- pievērst uzmanību tēmām un jautājumiem, kas skar un iespaido sievietes, organizējot tematiskas pēcpusdienas, seminārus un dievkalpojumus;

- atbalstīt sievietes, kas cietušas no vardarbības, vientulības, depresijas, šķiršanās, lai viņas var atrast prieku savā Kungā.

Sieviešu kalpošanas nodaļas vadītāja: Ginta Vanaga, mob.tel. nr.: 29948903.

© Septītās dienas adventistu Rīgas 1. draudze, 2021