CentraDraudze

Kam mēs ticam?

Dieva Vārds

Bībele, Vecā un Jaunā Derība ir rakstītais Dieva Vārds, ko sarakstījuši Svētā Gara inspirēti īpaši Dieva cilvēki – pravieši. Šajā grāmatā Dievs cilvēkiem sniedz visas glābšanai nepieciešamās atziņas.

Dievs

Ir viens Dievs: Tēvs, Dēls un Svētais Gars, trīs nešķiramas un mūžīgi vienotas Personas. Dievs ir nemirstīgs, visspēcīgs, visu zinošs, vienmēr klāt esošs un pārāks par jebkuru cilvēka atziņu. Dievs ir pielūgsmes cienīgs.

Dievs Tēvs

Dievs, mūžīgais Tēvs ir Radītājs, visas dzīvības avots, radības valdnieks un uzturētājs. Viņš ir taisnīgs, svēts un žēlsirdīgs, lēns dusmās, bet bagātīgs mīlestībā un uzticībā.

Dievs Dēls

Dievs, mūžīgais Dēls, piedzima uz zemes kā Jēzus Kristus. Viņa dzimšana jaunavai Marijai caur Svēto Garu ir inkarnācijas brīnums. Caur Viņu viss ir radīts, Viņā atklājas Dieva raksturs, ir pabeigta cilvēces glābšana un tiek tiesāta pasaule. Viņš dzīvoja un tika kārdināts kā cilvēks, taču negrēkoja, un kļuva kā piemērs Dieva taisnībai un mīlestībai. Viņš izvēlējās mirt pie krusta mūsu vietā par mūsu grēkiem. Viņš augšāmcēlās un devās atpakaļ uz Debesīm, lai tur kalpotu mūsu labā. Un Viņš nāks drīz atpakaļ lielā godībā, lai atbrīvotu savus ļaudis un visu atkal atjaunotu.

Dievs Svētais Gars

Dievs Svētais Gars kopā ar Tēvu un Dēlu darbojās pie pasaules radīšanas, inkarnācijas un glābšanas. Viņš iedvesmoja praviešus, pildīja Kristus dzīvi ar spēku. Viņš pārliecina cilvēkus, un tie, kuri Viņam atsaucas, savā dzīvē piedzīvo dievišķu rakstura pārmaiņu. Svētais Gars ir vienmēr kopā ar Dieva bērniem un draudzi.

Radīšana

Dievs ir visu lietu Radītājs. Svētajos Rakstos Viņš ir dāvājis uzticamu radīšanas aprakstu. Sešās dienās tas Kungs radīja „debesis un zemi” un šīs pirmās nedēļas septītajā dienā atpūtās. Tā Viņš iesvētīja sabatu, kā mūžīgu radīšanas pieminekli. Viņš radīja arī pirmo vīrieti un sievieti pēc savas līdzības un uzdeva tiem rūpēties par visu radību. Kad pasaule tika pabeigta, Dievs teica, ka viss ir „ļoti labs”.

Cilvēka daba

Vīrietis un sieviete tika radīti pēc Dieva līdzības kā personības ar spēju brīvi domāt un rīkoties. Katrs cilvēks ir kā nedalāms ķermeņa, prāta un gara savienojums, kura dzīvība ir pilnīgi atkarīga no Dieva. Kad pirmie cilvēki Ādams un Ieva izvēlējās nepaklausīt Dievam, tie noliedza savu atkarību un atteicās no augstā viņiem piešķirtā stāvokļa. Viņi pakļāva sevi nāves varai un visi to pēcnācēji kļuva līdzīgi – raksturā vāji, ar tieksmi uz ļaunu. Taču Dievs caur Jēzu Kristu ar Svētā Gara spēku dāvā ikvienam mirstīgajam iespēju tikt atjaunotam Radītāja līdzībā.

Lielā cīņa

Visa cilvēce ir iesaistīta lielajā cīņā starp Kristu un Sātanu. Tās centrā ir jautājums par Dieva raksturu, Viņa likumiem un Viņa autoritāti. Šī cīņa sākās jau Debesīs, kad radītā būtne – eņģelis, kas bija apveltīts ar izvēles brīvību, kļuva par Sātanu, Dieva pretinieku un izraisīja sacelšanos pret Dievu. Viņš ieveda grēkā arī Ādamu un Ievu. Tādā veidā tika izkropļota cilvēka līdzība Dievam un izjaukta kārtība šajā pasaulē. Mūsu zeme ir kļuvusi kā izrāde visai pārējai radībai Universā, kuras noslēgumā uzvarēs Dieva mīlestība. Lai palīdzētu saviem ļaudīm pastāvēt šajā cīņā, Kristus sūta Svēto Garu un savus eņģeļus tos apsargāt, vadīt un stiprināt.

Kristus dzīve, nāve un augšāmcelšanās

Kristus dzīve, pilnībā paklausot Dieva gribai, Viņa ciešanas, nāve un augšāmcelšanās bija vienīgais veids kā Dievs varēja atrisināt cilvēces grēka jautājumu un palīdzēt visai radībai saprast Viņa bezgalīgo un svēto mīlestību. Ikviens, kurš pieņem šo risinājumu, iegūst mūžīgo dzīvību. Pieņemot Kristus nāvi mūsu vietā, mēs tiekam pārveidoti. Ticot Kristus augšāmcelšanai, mēs saņemam iedrošinājumu, ka grēkam un nāvei nebūs varas pār mūsu dzīvēm. Pateicoties augšāmcelšanai, Kristus ir Kungs, kura priekšā jālokās visiem ceļiem debesīs un virs zemes.

Pestīšanas piedzīvojums

Dievs bezgalīgā mīlestībā Kristu, kurš nepazina grēku, padarīja par grēku mūsu vietā, lai mēs Viņā iegūtu Dieva taisnību. Svētā Gara vadīti mēs izjūtam mūsu lielāko vajadzību, apzināmies savu grēcīgumu, nožēlojam savus pārkāpumus un dzīvojam ticībā Jēzum Kristum. Caur Viņu mēs esam taisnoti, pieņemti kā Dieva dēli un meitas un atbrīvoti no grēka varas. Svētā Gara spēkā mēs esam no jauna piedzimuši un tiekam darīti svēti. Dieva mīlestības likums ir ierakstīts mūsu sirdīs. Svētais Gars mums dod spēku dzīvot svētu dzīvi un sniedz pārliecību par glābšanu jau šodien un arī tiesas dienā.

Pieaugšana Kristū

Ar nāvi pie krusta Jēzus uzvarēja ļaunuma spēkus un pasludināja spriedumu pār tiem. Jēzus uzvara dod arī mums uzvaru pār ļaunajiem spēkiem, kas joprojām meklē veidus kā kontrolēt mūsu dzīves. Bet Svētais Gars mājo mūsos un mūs stiprina, ka staigājam ticības ceļu ar mieru, prieku un drošu paļāvību uz Jēzu. Pilnībā nodevušies Viņam, mēs esam atbrīvoti no pagātnes grēcīgās dzīves nastas. Mēs vairs nedzīvojam tumsā, nebaidāmies no ļaunajiem spēkiem. Būdami pilnīgi brīvi, mēs pieaugam rakstura līdzībā Kristum, lūgšanās ikdienas sarunājoties ar Viņu, lasot Viņa Vārdu (Bībeli), pārdomājot to, pulcējoties kopā pielūgsmē, dziedot slavas dziesmas un piedaloties Viņa draudzes misijas darbā.

Draudze

Draudze ir ticīgo cilvēku kopa, kas tic Jēzum Kristum kā Kungam un Glābējam. Līdzīgi kā Dieva ļaudis Vecajā Derībā mēs esam aicināti ārā no pasaules, un mēs vienojamies kopīgā pielūgsmē, sadraudzībā, Dieva Vārda lasīšanā, Kunga Vakarēdiena svinēšanā un kalpošanā visai pasaulei ar mērķi sludināt evaņģēlija vēsti. Draudze ir Dieva ģimene un visi tai piederīgie ir Viņa bērni. Draudze Bībelē ir nosaukta par Kristus miesu, kuras galva ir Kristus, un Viņa līgavu, kuras dēļ Viņš atdeva savu dzīvību.

Atlikums un tā misija

Ikviens patiesi ticīgais Kristum pieder Viņa vispasaules draudzei. Pēdējās dienās, kad sāksies plaša atkrišana no ticības, atlikums būs tie, kuri paliks uzticīgi Dieva baušļiem un Jēzus ticībai. Šis atlikums sludinās tiesas stundas pienākšanu, glābšanu caur Kristu un Viņa otrās nākšanas tuvošanos. Šo vēsti simbolizē Jāņa Atklāsmes grāmatā 14. nodaļā aprakstītie trīs eņģeļi. Tās mērķis ir aicināt cilvēkus uz patiesu nožēlu un dzīves pārmaiņu. Ikvienam ticīgajam ir jāpiedalās tās pasludināšanā.

Vienotība Kristus miesā

Draudze ir kā ķermenis ar dažādām tā daļām. Tai piederēt var ikviens neatkarīgi no rases, tautības, valodas, kultūras un izglītības. Tajā nav atšķirības starp bagātajiem un nabadzīgajiem, augstajiem un zemajiem, vīriešiem un sievietēm – mēs visi esam vienādi Kristus priekšā. Ar vienu Garu mēs esam apvienoti vienotā ticībā, cerībā un sadraudzībā ar Kristu un savā starpā.

Kristība

Kristībā mēs apliecinām mūsu ticību Jēzus Kristus nāvei un augšāmcelšanai un mūsu mērķim dzīvot izmainītu dzīvi. Tā mēs pieņemam Kristu kā mūsu dzīves Kungu un Glābēju un kļūstam par Viņa draudzes dalībniekiem. Kristības ir simbols vienotībai ar Jēzu, mūsu grēku piedošanai un Svētā Gara saņemšanai. Tiekot pilnībā pagremdēti ūdenī, mēs apliecinām savu patieso grēku nožēlu, ticību Jēzum un Svētajiem Rakstiem.

Kunga Vakarēdiens

Kunga Vakarēdiens ir rituāls, kurā tiek izteikta ticība Jēzum kā Glābējam, caur Viņa miesas un asiņu simboliem – neraudzētu maizi un vīnu. Kristus ir klātesošs Vakarēdienā, lai īpašā veidā tiktos un stiprinātu savus ļaudis. Piedaloties Vakarēdienā, mēs priecīgi pasludinām Kunga nāvi mūsu vietā līdz Viņš nāks atkal. Gatavošanās Vakarēdienam ietver sevis izmeklēšanu, nožēlu un grēksūdzi. Kristus deva mums kāju mazgāšanas piemēru, kā simbolu mūsu garīgajai attīrīšanai un gatavībai kalpot cits citam Kristum līdzīgā pazemībā. Vakarēdienā var piedalīties ikviens ticīgais.

Garīgās dāvanas un kalpošanas

Ikvienam savas draudzes dalībniekam jebkurā vecumā Dievs piešķir garīgas dāvanas ar mērķi iesaistīt to mīlestības kalpošanā draudzes un cilvēces labā. Draudzei dotās dāvanas dara to spējīgu pilnībā paveikt Dieva uzticēto uzdevumu. Bībelē aprakstītas ļoti dažādas Svētā Gara dāvanas. Kad draudzes locekļi tās uzticīgi lieto, tad draudze ir pasargāta no maldu mācībām, pieaug Dieva atziņā, ticībā un mīlestībā.

Praviešu gara dāvana

Viena no Svētā Gara dāvanām ir praviešu gara dāvana. Šī dāvana ir izpaudusies arī Dieva kalpones Elenas Vaitas kalpošanā. Viņas raksti ir patiesi un sniedz draudzei iedrošinājumus, padomus, norādījumus un rājienus. Tie arī skaidri parāda, ka vienīgā mēraukla, pēc kuras ir jāpārbauda jebkura mācība un piedzīvojums, ir Bībele.

Dieva likums

Dieva likuma lielie principi ir izteikti desmit baušļos un parādīti Kristus dzīvē. Tie atklāj Dieva mīlestību, gribu un nodomus cilvēku dzīvē un attiecībās. Tie ir saistoši ikvienam cilvēkam visos laikos. Šie priekšraksti ir pamatā Dieva derībai ar Viņa ļaudīm un būs Dieva tiesas mēraukla. Līdzdarbojoties Svētajam Garam, desmit baušļi atklāj cilvēka grēcīgumu un norāda uz Glābēja nepieciešamību. Glābšana ir tikai ticībā, bet tās augļi ir paklausība desmit baušļiem. Šī paklausība liecina par Kristus pārveidojošo spēku, tā izpaužas kā izmainīta dzīve un Kristum līdzīgs raksturs.

Sabats

Mīlošais Radītājs pēc sešu dienu radīšanas darba septītajā dienā dusēja un visiem cilvēkiem iesvētīja sabatu kā radīšanas piemiņas dienu. Dieva nemainīgā likuma ceturtais bauslis paredz septītās dienas, jeb sabata kā atpūtas, pielūgsmes un svētku dienas ievērošanu. Sabats ir sevišķas sadraudzības diena ar Dievu un citiem ticīgajiem. Tas ir simbols gan mūsu pestīšanai Kristū, gan priekšā stāvošajai Debesu valstībai. Bībelē sabats ir nosaukts par Dieva mūžīgās derības zīmi. Priecīga šīs dienas ievērošana no saulrieta līdz saulrietam ir Dieva radošās un glābjošās darbības svinēšana.

Namturība

Mēs esam Dieva namturi, kuriem dots laiks un iespējas, talanti un līdzekļi, kā arī visi zemes resursi. Par pareizu tā visa izmantošanu mēs esam atbildīgi Dievam. Atzīstot, ka viss pieder Dievam, mēs uzticīgi kalpojam Viņam, atdodot desmito tiesu no mūsu ienākumiem un ziedojot līdzekļus evaņģēlija sludināšanai un draudzes augšanai.

Kristīga uzvedība

Mēs esam aicināti būt Dieva ļaudīm, kuri domā, jūt un darbojas harmonijā ar Debesu principiem. Ļaujot Svētajam Garam attīstīt mūsos Kristum līdzīgu raksturu, mēs piedalāmies tikai tādās lietās, kuras dzīvē veicina šķīstumu, veselību un prieku. Tas nozīmē, ka mūsu atpūtai un brīvā laika pavadīšanai ir jāatbilst augstākajiem kristīgās gaumes principiem. Apzinoties kulturālās atšķirības, mūsu apģērbam ir jābūt vienkāršam, neuzkrītošam un gaumīgam. Mums gudri jārūpējas par sava ķermeņa veselību, jo tas ir Svētā Gara mājoklis. Tas ietver fiziskas aktivitātes, kvalitatīvu atpūtu un pēc iespējas veselīgākas pārtikas izvēli, tai skaitā atturēšanos no Bībelē nosaukto nešķīsto dzīvnieku gaļas lietošanas uzturā. Mēs atturamies arī no alkohola, tabakas un neatbilstošas narkotisko vielu lietošanas, jo tas ir kaitīgi veselībai. Tā vietā mēs pieņemam visu, kas mudina mūsu prātu un ķermeni būt labākā harmonijā ar Kristu.

Laulība un ģimene

Laulība tika Dieva izveidota jau Ēdenes dārzā kā uz vīrieša un sievietes mīlošām attiecībām balstīta savienība visa mūža garumā. Kristietis laulības uzticības solījumu dod gan Dievam, gan savam partnerim un to vajadzētu darīt cilvēkiem ar kopīgu ticību. Laulības attiecību pamatā ir mīlestība, uzticība un savstarpēja cieņa, kas arī simbolizē Kristus un Viņa draudzes attiecības. Par šķiršanos Kristus teica, ka cilvēks, kurš šķiras un aprec citu, izņemot nešķīstības gadījumu, pārkāpj laulību. Kaut arī atsevišķos gadījumos laulību attiecības cieš neveiksmi, tomēr tie, kuri Kristū sevi veltīs pilnā mērā viens otram, var piedzīvot Svētā Gara svētītu vienotību.

Kristus kalpošana Debesu svētnīcā

Debesīs ir svētnīca, kuru ir izveidojis tas Kungs un ne cilvēki. Tajā Kristus kalpo mūsu labā, sniedzot ticīgajiem visus labumus, kurus reizi par visām reizēm nodrošināja Viņa salīdzinošā nāve pie krusta. Uzreiz pēc pacelšanās Debesīs Viņš tika iecelts par Augsto Priesteri un iesāka savu starpnieka kalpošanu. 1844. gadā noslēdzās Daniēla grāmatas pravietiskais 2300 dienu periods, un iesākās Jēzus kalpošanas otrā un pēdējā fāze – izmeklēšanas tiesa, kas ir daļa no pasaules pilnīgās atbrīvošanās no grēka scenārija. Debesu izmeklēšanas tiesu simbolizēja senās ebreju svētnīcas Lielās Salīdzināšanās dienas rituāls. Šajā dienā zemes svētnīca tika šķīstīta ar dzīvnieku asinīm. Debesu svētnīca tika šķīstīta ar Jēzus Kristus upura pilnīgajām asinīm. Izmeklēšanas tiesa nosaka kurš starp visiem jau mirušajiem zemes iedzīvotājiem ir bijis Kristum uzticīgs un tāpēc, Kristum otrreiz atnākot, cienīgs tikt augšāmcelts pie pirmās augšāmcelšanas. Tāpat tā nosaka, kurš starp dzīvajiem ir Kristum uzticīgs un, Viņam otrreiz atnākot, cienīgs tikt pārvērsts un doties uz mūžīgo Debesu valstību. Izmeklēšanas tiesa arī pasludina, ka Dievs ir taisns, glābdams tos, kuri ir uzticīgi Jēzum.

Kristus Otrā nākšana

Kristus Otrā nākšana ir draudzes lielākā cerība, visa evaņģēlija kulminācijas brīdis. Glābēja nākšana būs burtiska, personīga, redzama un vispasaules mēroga. Viņam atnākot, Kristū aizmigušie tiks augšāmcelti un kopā ar dzīvajiem taisnajiem pārvērsti godībā un paņemti Debesīs, bet netaisnie mirs. Kristus otrā nākšana ir nenovēršama, tās precīzais laiks nav zināms, tāpēc ikviens tiek aicināts būt gatavam ik brīdi.

Nāve un augšāmcelšanās

Grēka alga ir nāve. Bet Dievs, kurš vienīgais ir nemirstīgs, dāvās mūžīgo dzīvību visiem atpestītajiem. Līdz tai dienai nāve ir cilvēka bezapziņas stāvoklis. Viņi neko nezina, neko nejūt un nekādā veidā nevar piedalīties notikumos uz zemes. Kad atnāks Kristus, dzīvie kristieši tiks pārvērsti un pacelti Debesīs. Otrā augšāmcelšana, jeb netaisno augšāmcelšana, notiks pēc tūkstoš gadiem.

Tūkstošgadu valstība un grēka beigas

Tūkstošgadu valstība ir laika periods starp pirmo un otro augšāmcelšanu, kurā Kristus kopā ar visiem svētajiem valdīs Debesīs. Šajā laikā visi mirušie netaisnie tiks tiesāti. Zeme būs tukša, bez dzīviem iemītniekiem, izņemot Sātanu un viņa eņģeļus. Tūkstošgades noslēgumā Kristus ar visiem svētajiem un Svēto pilsētu nonāks no debesīm uz zemes. Tad tiks augšāmcelti mirušie netaisnie un tie kopā ar Sātanu un viņa eņģeļiem aplenks pilsētu, taču uz tiem kritīs uguns no Dieva, kas attīrīs visu zemi. Tā Universs uz mūžīgiem laikiem tiks atbrīvots no grēka un grēciniekiem.

Jaunā Zeme

Uz Jaunās zemes, kurā mājos taisnie, Dievs visiem izglābtajiem būs sagatavojis brīnišķīgu vidi mūžīgajai dzīvei, mīlestībai, priekam un laimei. Dievs pats uz tās mājos kopā ar saviem ļaudīm, un nekad vairs nebūs ciešanu un nāves. Lielā cīņa būs beigusies, un grēka vairs nebūs. Viss liecinās par to, ka Dievs ir mīlestība, un Viņš valdīs mūžīgi. Āmen.

© Septītās dienas adventistu Rīgas 1. draudze, 2021